ספק

הספק הוא כלי נפלא לעבודה רוחנית,
כל עוד לא מסיקים בעקבותיו מסקנות.

כאשר תשומת ליבנו מוסטת למסקנה,
אשר יש לניח, שתצוץ מיד אחר הספק,
כלי נפלא זה חדל להתקיים.